Hjem
ETISKE REGLER
§1 Medlemmene skal opptre saklig, korrekt og i tråd med god forretningsskikk. Medlemmene skal unngå opptreden som er til skade for foreningen, bransjen generelt og artister spesielt. Et Denif-medlem opptrer alltid hensynsfullt og imøtekommende.
§2 Det er forbudt å offentliggjøre eller viderebringe interne opplysninger om foreningen og dennes beslutninger uten styrets godkjennelse.
§3 Det er forbudt å offentliggjøre eller viderebringe interne opplysninger om arrangør, artist eller kollega som medlemmet har blitt kjent med i egenskap av hans erverv.
§4 Medlemmene oppfordres til å avtale anstendige honorarer for sitt arbeid. Honoraret bør hensynta verdien av det kvalifiserte artistfaglige arbeid som nedlegges i de konkrete oppdrag. Herunder oppdragets varighet og kostnadene ved dette. Honoraret må ikke være egnet til å skade medlemmenes eller artistenes omdømme i markedet. Honoraret og prinsippene for beregningen av dette, bør klart fremkomme ovenfor kunden i forbindelse med inngåelse av det enkelte oppdrag.
  Dersom to eller flere medlemsbyråer medvirker til opprettelse av avtalen, oppfordres medlemmene på et så tidlig tidspunkt som mulig, ta kontakt med hverandre for å avklare hvordan gjennomføringen og avregningen av oppdraget skal skje på best mulig måte for alle parter. Herunder hvilken del av honoraret som tilkommer det enkelte medlem og hvordan oppdraget praktisk faktureres kunden.
  Når det er aktuelt å engasjere artister utenfor egen portefølje, oppfordres medlemmene til primært å søke samarbeid internt i foreningen.
§5 Medlemmene plikter seg i mellom å følge fastsatte betalingsfrister, dog maksimum 30 dgr.
§6 Medlemmet plikter å anvende foreningens standardkontrakt, samt i praksis følge opp dennes innhold og eventuell tilleggsrider.
§7 Et Denif-medlem kan ikke i salgsøyemed presentere en artist uten samtykke fra denne eller dennes representant.
§8 Det skal utvises særlig omhu ovenfor arrangører og artister hva booking angår med tanke på geografiske avstander, tidsaspekt og andre konkurransemessige årsaker. Ved tvil skal alle involverte parter kontaktes for godkjenning.
§9 Det skal utvises særlig omhu ovenfor arrangører, artister og kolleger når det gjelder informasjon om honorarer som gis i forbindelse med både muntlige og skriftlige tilbud.
  I forbindelse med opplysninger om artistens honorar plikter medlemmene å opplyse om alle eventuelle tillegg som kunde vil bli belastet med i forbindelse med engasjementet.
Last ned etiske regler som pdf
 
Initially, the make and model of breitling replica uk was up to the astronauts, but as the space program advanced, replica watches sale that something as important as reliable timekeeping in space could not be left to chance. So replica watches uk started a testing program that involved buying replica watches uk from several manufacturers and subjecting them to a regimen of different tests that simulated the changing conditions of space travel. These rolex replica were subjected to: extremes in temperature, exposure to a vacuum environment, up to 12 Gs of gravitational force, violent shaking, and other tests to ensure that the rolex replica sale were anti-magnetic, shockproof, and waterproof. After extensive testing, the watch NASA chose was an Omega Speedmaster that had been bought over the counter at a Houston jewelry store.