Hjem
VEDTEKTER
§1 Formål:
  A) Samle og ivareta felles interesser for medlemmene, og sørge for en mest mulig enhetlig bransje med tanke på det praktiske arbeid i overensstemmelse med forskrifter fra myndighetene og foreningens vedtekter, etiske regler og instrukser.
B) Fremme foreningens interesser ved å utøve politisk innflytelse gjennom representasjon i offentlige utvalg, styrer og råd, samt åpne for en dialog og eventuelt samarbeide med andre interesseorganisasjoner i relevante saker. Gjennom dette søke anledning til å være med på utformingen av lover og vedtekter som angår foreningens medlemmer.
§2 Den Norske Impresario Forening dannes som en ideell organisasjon for seriøse, norske impresarier som har dette som hovednæring. Dispensasjon for annen person kan innvilges av styret.
§3 Med impresario (ital: entreprenør, andre: forretningsfører eller manager) menes en leder eller medarbeider i et konsert- eller teaterbyrå som avtalefester engasjement for utøvende kunstnere eller ensembler, og som eventuelt også står for avvikling av internt eller offentlig arrangement. Impresario kan også representere produksjonspersonell og opphavsmenn. Medlem av Denif må ta del i den daglige drift i byrået. Antall ordinære medlemmer fra et byrå maksimeres til 3 personer
  Fra fylte 67 år kan ordinært medlem tegne seniormedlemskap til 30 % av gjeldende serviceavgift. Avgift for deltakelse på Generalforsamlingen er ikke inkludert i serviceavgiften.
  Byrå med ordinært medlem kan la byråansatte tegne juniormedlemskap til 30 % av gjeldende serviceavgift med møte- og talerett. Medlemskapet er personlig og betales av den enkelte ansatte. Avgift for deltakelse på Generalforsamlingen er ikke inkludert i serviceavgiften.
§4 Som ordinært medlem i DENIF kan det velges inn en person som har min. tre års praksis fra yrket, og dennes virksomhet må være hovednæring. Søkere til ordinært medlemskap i DENIF må framlegge to skriftlige anbefalinger fra ordinære medlemmer. Søknaden sendes ut til høring blant foreningens medlemmer med 10 dagers svarfrist. Styret avgjør søknaden om medlemskapet. For juniormedlem stilles ikke krav om praksis eller anbefalinger. Medlemskap i Denif er personlig.
§5 Serviceavgiften fastsettes av Generalforsamlingen. Avgiften forfaller til betaling 1 måned etter at Generalforsamlingen er avholdt, såfremt generalforsamlingen ikke har fastsatt annen frist for betaling av avgiften.
§6 Vedtektsendringer eller forslag om vedtekter kan kun gjøres på Generalforsamlingen, og må ha 2/3 flertall av de frammøtte. Andre saker skal ha vanlig flertall. I tilfelle stemmelikhet ansees et forslag forkastet.
§7 Innkallelse til Generalforsamling og allmannamøte foretas av styret med minst 30 dagers skriftlig varsel, og skal inneholde de saker som skal behandles sammen med nødvendig bakgrunnsmateriale og dokumentasjoner. Saker som foreslås av medlemmene for behandling på Generalforsamlingen under "innkomne forslag" skal være styret i hende minimum to måneder før innkalling sendes ut. Styret plikter å sende ut et forhåndsvarsel om frist for slik innsendelse.
§8 Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret eller når minst 1/3 av de ordinære medlemmene så ønsker. Fristen for innkallelse er to uker, skriftlig og inneholdende de saker som skal behandles sammen med nødvendig bakgrunnsmateriale og dokumentasjoner.
§9 Allmannamøte avholdes i tidsrommet mellom to Generalforsamlinger etter initiativ og innkallelse av styret. Allmannamøte skal være et opplysende foreningsmøte der medlemmene kan møtes til foredrag og diskusjoner i forbindelse med aktuelle spørsmål av felles interesse.
§10 Styret skal bestå av 4 ordinære medlemmer; leder, nestleder, sekretær, kasserer. Ved stemmelikhet i saker til behandling gis styrets leder dobbeltstemme. Styret velges gjennom skriftlig, hemmelig avstemming av Generalforsamlingen. Leder velges for to år om gangen, og må oppnå over halvparten av stemmene hos de frammøtte. Dersom ingen kandidater oppnår dette, skal ny avstemning holdes mellom de tre kandidater som har oppnådd flest stemmer. Nestleder velges for et år om gangen, de øvrige styreaktører velges for to år om gangen, og de kandidater som oppnår flest stemmer er valgt. Ved stemmelikhet skal kandidaturet avgjøres ved loddtrekning. To revisorer velges for to år om gangen. Det skal dessuten, med simpelt flertall, velges fra ordinære medlemmer en vararepresentant til styret for ett år om gangen..
  Generalforsamlingen skal utnevne en valgkomité bestående av fire ordinære medlemmer, som innstiller kandidater til verv i DENIF. Innstillingen skal legges ved innkalling og saksliste til Generalforsamling.
§11 Styret skal ha den daglige ledelse av foreningen, og skal representere denne utad. Styrets leder og kasserer tegner foreningen. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede.
  Styret kan oppnevne komiteer og arbeidsutvalg som fortrinnsvis bør være representert ved et styremedlem.
§12 Generalforsamling skal avholdes innen utgangen av juni og følgende skal behandles:
Årsberetninger
Regnskap med revisorberetning
Innkomne forslag
Budsjett
Valg
Eventuelt
§13 Styrets advokat skal ha sitt sete i Oslo.
§14 Kassereren plikter å føre regnskap over foreningens midler, samt framlegge dette i revidert stand på Generalforsamlingen. Innkomstene skal innsettes på en hertil avsett bankkonto, og uttak får kun skje etter styrevedtak. Unntatt er løpende utgifter som styret har gitt fullmakt til og en maksimumssum bestemt på Generalforsamlingen.
§15 Styret har myndighet til innen rammen av foreningens formål å fastsette bestemmelser og retningslinjer for medlemmenes plikter og rettigheter for såvidt angår foreningens virksomhet.
§16 Medlemmene plikter å rette seg etter foreningens vedtekter og etiske regler, samt enhver beslutning, herunder om plikter for medlemmene, fattet av generalforsamlingen eller styret.
  Medlem som misligholder, en eller flere, bestemmelse(r) i vedtektene eller de etiske regler eller beslutning(er), herunder om plikter for medlemmene, fattet av generalforsamlingen eller styret kan, av Generalforsamlingen, ekskluderes fra foreningen. Beslutningen fattes med simpelt flertall av de frammøtte.
  Medlem som ikke har betalt serviceavgiften innen 1 måned etter forfall, jfr. § 6, eller ikke har betalt purregebyr, fastsatt av styret, for manglende innbetaling av serviceavgiften, eller ikke har betalt uomtvistelig og forfalt gjeld eller andre pengeforpliktelser til annet medlem, kan etter skriftlig varsel av styret ekskluderes av foreningen. Beslutningen fattes med 2/3 flertall av styremedlemmene.
§17 Som æresmedlemmer kan oppnevnes personer som foreningen ønsker å hedre. Innstillingen av sådan person gjøres av styret, og legges fram for Generalforsamlingen. Æresmedlemmer er fritatt for serviceavgift.
§18 Dersom styret finner det nødvendig, kan dette pålegge medlemmene møteplikt. Møtene er beslutningsdyktige dersom disse er lovlig innkalt, se § 8. Enkel majoritet gjelder.
§19 Foreningens oppløsning kan bare besluttes på Generalforsamling. Avgjørelsen om dette skal ha 2/3 flertall av medlemmenes stemmer. Foreningens midler benyttes til nærmere bestemt formål etter Generalforsamlingens avgjørelse.
Revidert 17.09.92
Revidert 20.02.93
Revidert 29.01.94
Revidert 11.02.95
Revidert 17.06.96
Revidert 22.11.99
Revidert 05.02.05
Revidert 22.04.06
Revidert 10.04.10
Revidert 14.04.12
Last ned vedtekter som pdf
The fans of the Mondaine wrist breitling replica uk are all over the world. The Mondaine brand has become associated with rolex replica and timelessness in one graceful design which makes. This is basically one of the earliest Swiss based rolex replica sale companies and also one of the most widely renowned ones. All over the world, they have managed to build a strong customer base that is ever looking for their replica watches uk. This watch company holds the pride and honor of having their wrist watches displayed in the Museum of Modern Art in New York. Their rolex replica sale models have broken previous sales records and have seen a boom in the demand of their watches. We all love to wear wrist replica watches sale right? Hence, here is a Mondaine watch review.